Thông báo

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

14/11/2023 - 22:34

Gói thầu: Nhập khẩu than đợt 12 năm 2023 (gói 2) (lần 3) (NK12.2-3/2023).

NOTICE OF BIDDER SELECTION RESULT

Package: Import of coal for the twelfth time in 2023 (package 2) (2nd revision) (NK12.2-3/2023).

Kính gửi/To:

-Aditya Birla Global Trading (Singapore) Pte. Ltd.

-HMS Bergbau AG

Căn cứ Quyết định số 2532/QĐ-TMB chơi casino trực tiếp trên điện thoại 14-11-2023 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nhập khẩu than đợt 12 năm 2023 (gói 2) (lần 3) (NK12.2-3/2023);

Pursuant to Decision No. 2532/QĐ-TMB dated 14th November 2023 signed by General Director of Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company regarding the approval of Bidder selection result for the package: Import of coal for the twelfth time in 2023 (package 2) (2nd revision) (NK12.2-3/2023);

Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin thông báo tới các nhà thầu về Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên như sau:

We, Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company are pleased to inform the Bidders about the result of Bidder selection for the above package as follows:

I. Nhà thầu trúng thầu:

I. Selected Bidder:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty HMS Bergbau AG.

1. Name of the selected Bidder: HMS Bergbau AG.

2. Giá trúng thầu:

2. Winning price:

- Đơn giá trúng thầu: 130,00 USD/tấn cơ sở nhiệt năng tịnh (cơ sở nhận) 5.100 kcal/kg, CIF cảng Hòn Gai/Cẩm Phả, Việt Nam (Incoterms 2020), trong đó:

+ Đơn giá FOB: 114,00 USD/tấn;

+ Cước vận chuyển và bảo hiểm: 16,00 USD/tấn.

- Winning unit price: 130.00 USD/MT basis Net calorific value (ARB) 5,100 kcal/kg, CIF Hongai/Cam Pha port, Vietnam (Incoterms 2020), in which:

+ FOB price: 114.00 USD/MT;

+ Freight plus Insurance: 16.00 USD/MT.

Đơn giá trên đã sòng bạc online gồm chi phí dỡ hàng xuống phương tiện vận tải thủy của bên mời thầu tại cảng dỡ hàng.

The above unit price includes the cost of discharging coal from vessel to Procuring Entity’s means of water transportation at discharge port.

- Khối lượng trúng thầu: 50.000 tấn.

- Quantity: 50,000 MT.

- Tổng giá trúng thầu (đã sòng bạc online gồm chi phí dự phòng 15%): 7.475.000,00 USD.

- Total price (including the cost contingency 15%): 7,475,000.00 USD.

Bằng chữ: Bảy triệu, bốn trăm bảy mươi lăm nghìn đô la Mỹ.

In words: Seven million four hundred seventy-five thousand US dollars.

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

3. Type of contract: Contract based on fixed unit price.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ chơi casino trực tiếp trên điện thoại ký hợp đồng đến hết chơi casino trực tiếp trên điện thoại 15-2-2024.

4. Contract Duration: From the signing date of the contract to the end of 15th February 2024.

II. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

II. List of unselected Bidders and the reasons for not being selected:

1. Aditya Birla Global Trading (Singapore) Pte. Ltd.

1. Aditya Birla Global Trading (Singapore) Pte. Ltd.

- Lý do không được lựa chọn: Đơn giá đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá của gói thầu không phải là thấp nhất.

- Reasons for not being selected: Not having lowest evaluated unit price according to the evaluation criteria of the bidding package.

Trân trọng thông báo/Respectfully announce!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của đánh bài casino trực tuyến Đánh bài online.